Coachatore

Tarjoaa työohjauspalveluja työyhteisöille ja yksityisille henkilöille sekä yrittäjille

Kuka olen

Olen koulutettu ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n (Storyn) jäsen. Olen suorittanut Business Coaching koulutuksen Englannissa ja Belgiassa. Työkieleni ovat suomi ja englanti.

Pisimmän työurani olen tehnyt lentoyhtiöiden tietojärjestelmien konsultoinnissa ja esimiestehtävissä monikulttuurisessa ympäristössä kansainvälisessä ICT yrityksessä. Olen käyttänyt työnohjausta ja coachausta sekä työryhmissä että esimiesportaassa. Olen toiminut työnohjaajana myös valtion laitoksessa.

Urheiluvalmennusta olen tehnyt vuodesta 1981 alkaen. Olen kouluttautunut usean urheilulajin valmentajaksi. Valmistuin Vierumäeltä ammattivalmentajaksi (VAT) vuonna 2014. Olen mukana Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön toiminnassa valmentajana.

Jari Moilanen-Coachatore

Jari Moilanen

Työnohjaaja - valmentaja

Palvelukuvaukset

 

Työnohjaus

Kaikki merkityksellinen ja kestävä muutos alkaa ensin mielikuvissa (A.Einstein)

Työnohjaus tapahtuu ohjattavan / ohjattavien työpaikalla tai työnohjaajan toimitilassa Vantaalla. Työnohjaus on kokemuksellista oppimista, jonka oleellisin väline on vuorovaikutusprosessi. Työnohjauksen tavoitteena on edistää ammatillista kasvua ja ammatillista identiteettiä. Työnohjaus liittyy läheisesti työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, jaksamiseen ja työn kehittämiseen. Sitä voidaan hyödyntää sekä vaativissa organisaation muutosvaiheissa että laadukkaan perustehtävän toteuttamisessa. Työnohjauksen aloittaminen ei edellytä välttämättä akuuttia ongelmaa. Myös hyvin toimiva työyhteisö voi käsitellä säännöllisesti yhdessä työnsä sisältöjä, toimintatapoja ja omien voimavarojensa lähteitä. Työnohjauksessa on kysymys myös ennakoinnista ja hyvinvoinnin varmistamisesta. Omaa työtä voi arvioida uudelleen ja selkiyttää työtehtäviä ja toimenkuvaa. Työnohjaukselliset istunnot, joita olen pitänyt, ovat tuoneet työyhteisöön sen puuttuvan inhimillisen kosketuksen, mihin jokaisella työntekijällä on oikeus. Tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Kohderyhminä voivat olla johto-, esimies- ja työntekijätasot. Työnohjausryhmän kesto on 90 min ja yksilötyönohjauksen kesto 45 min. Työnohjaus toteutetaan sopimuksen mukaan yleensä n. 2-4 viikon välein. Työnohjauksessani huomioin ihmisen kokonaisuuden: mielen ja kehon ja niiden yhteyden. Ratkaisukeskeisillä menetelmillä rakennetaan ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Käytän vaihtelevasti eri työnohjauksen menetelmiä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Työnohjauksesta tehdään aina kirjallinen sopimus

 

Yksilöityjä työnohjauksen tavoitteita voivat olla mm.


⛵   Perustehtävän selkiytyminen
⛵   Johtajuuden ja esimiehen roolin työstäminen
⛵   Työyhteisön vuorovaikutussuhteiden edistäminen
⛵   Työntekijän itseään koskevan oivalluskyvyn lisääntyminen
⛵   Työntekijän kehitys- ja kasvuprosessin edistäminen
⛵   Työsuojelullinen tavoite mm. jaksaminen
⛵   Työtyytyväisyyden lisääminen
⛵   Asiakasta koskevan oivalluskyvyn lisääminen
⛵   Työelämän erilaisten lainalaisuuksien ymmärtäminen
⛵   Eri toimialojen ja liikelaitosten tavoitteiden ja arvojen ymmärtäminen
⛵   Luovuuden kasvaminen

 

Työnohjauksessa käyttämäni viitekehykset


⛵   Ratkaisukeskeisyys
⛵   Voimavarakeskeisyys
⛵   Systeeminen teoria
⛵   Konstruktivistinen oppimiskäsitys
⛵   Kokemuksellinen oppiminen

 

Työnohjauksen toteutus ja menetelmälliset valmiudet


⛵   Dialoginen prosessityöskentely
⛵   Toiminnalliset menetelmät

 

 

Yksilötyönohjaus

Sopii yksilölle, esimiehelle ja yrittäjälle. Työnohjaus voidaan järjestää asiakkaan toimitiloissa tai toimipisteessäni Vantaalla.

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään asiantuntijoiden määrittelemät tavoitteet. Tältä osin se on hyvin asiakaslähtöistä. Toisaalta tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus näkyvät siinä, että painopiste on tavoitteissa. Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Tällöin tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka osaksikin. On tärkeää kartoittaa tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä.

Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi olennaista on ideoida vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä.

Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva, ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, tarinoita, paradoksaalisia kotitehtäviä, jne.

Työnohjauksesta saa apua esim. seuraavissa tilanteissa: Rooliristiriidat, kriisit työyhteisössä, työhyvinvoinnin jatkuva miettiminen - epäilys jaksamisesta, työuupumus, sitoutumisen hiipuminen, ohuen osaamisen aiheuttama henkinen kuormittuminen, ajanhallinta, oravanpyörä uranvaihdon pohtiminen, työpaikkakiusaaminen, huoli alaisesta

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on yleisesti käytetty työnohjauksen muoto tiimien- ja työyhteisöjen kohdalla. Työnohjauksellisen hyödyn ohella osallistujat saavat mahdollisuuden käsitellä työhönsä liittyviä kysymyksiä myös kollegoiden kanssa, mikä mahdollistaa oppimisen ja työtovereilta saatavan tuen haastavissa työelämän ilmiössä. Ryhmätyönohjaus on kustannuksiltaan edullisin työnohjauksen muoto. Työnohjausryhmien koko vaihtelee tarpeen mukaan, mutta tavallisesti työnohjausryhmässä työskentelee 3-10 jäsentä

Ratkaisukeskeisessä ryhmätyönohjauksessa on mahdollista tarkastella perustehtävän ohella myös syvemmällä tasolla olevia yhteisöllisiä ilmiöitä. Näiden tutkiminen yhdessä voi avata uusia tapoja nähdä itseä ja muita työyhteisön jäseniä, ja tulla enemmän tietoiseksi niistä tekijöistä, jotka tukevat tai haittaavat työhyvinvointia

Työyhteisö, joka pyrkii huippusuoritukseen, tunnistaa mahdollisuutensa ja suunnistaa strategisesti, hallitsee monimuotoisen kehittymisen ja verkostoitumisen. Johtaminen on kokonaisvaltaista. Tämäntyylinen työyhteisö hakeutuu työnohjaukseen valitettavan harvoin. Sitä vaanii rajattomuus, joka voi johtaa ylilyönteihin. Tällöin työnohjaus toimii realiteettina työyhteisölle

Organisaatiomuutoksissa voidaan hyödyntää ratkaisukeskeistä työnohjausta

Coachaus

Tarvitsetko yrityksesi toimintaan uusia oivalluksia ja näkökulmia, tavoitteellisuutta, käytännönläheisiä toimenpiteitä, joiden tulokset ovat näkyviä ja mitattavissa hyvinkin nopeasti? Coaching on kuuntelua, kysymyksiä, keskustelua, kyseenalaistamista, kannustamista ja läsnäoloa, joka tukee, oivalluttaa, ajatteluttaa ja herättelee osallistujaa. Coachaus sopii erityisesti henkilöesimiesasemassa työskenteleville.

Milloin Coaching on paikallaan:
⛵   Johtajuuden ja esimiestyön kehittäminen
⛵   Henkilöstön kehittäminen ja motivointi
⛵   Muutostilanteiden kohtaaminen, johtaminen ja hallinta
⛵   Strategioiden ja prosessien kehittäminen ja integrointi
⛵   Tiimin toiminnan kehittäminen tai työryhmän kasvaminen tiimiksi

Coachingista tehdään aina kirjallinen sopimus asiakasyrityksen kanssa. Sopimuksessa määritellään organisaation tavoitteet Coachingille sekä yksilön henkilökohtaiset tavoitteet prosessille. Ensitapaamisella varmistetaan yhteistyön molemminpuolinen sopivuus.

Valmennus

Kuten termikin ilmaisee, coachaukseen verrattuna vaikutan valmennuksen suuntaan ja kulkuuun vahvalla otteella. Valmennuksen tavoitteet voivat myös olla sen suuntaisia, että vaihtoehtojen etsiminen ja niiden saavuttamiseksi tehdyt suunnitelmat ovat konkreettisia ja selviä ajallisesti ja rahallisesti sekä tarvittavien henkisten vahvuuuksien kehittämisen suhteen.
Urheiluvalmennuksen kuvaus aukeaa omaan

Hinnasto

  45 min   90 min  ALV% 
 Yksilötyönohjaus    80 € 150 €  24
 Ryhmätyönohjaus  alkaen 180 €  24
 Coachaus / Esimiehen työnohjaus   110 €  24 
 Esimiesryhmän työnohjaus  alkaen 210 €  24

 

YHTEYSTIEDOT

  Jari Moilanen, työnohjaaja - valmentaja

  Puhelin: +358 (0)50 533 1735

  E-mail: to@coachatore.fi

  Toimisto: Tikkurilantie 68 C, 01300 Vantaa


Toiminta-alueena koko Etelä-Suomi